The Atlantic's Matthew Yglesias

Yglesias says Clinton can